Skauti

Kdo je to skaut?

Když se někdo rozhodne stát skautem, znamená to, že se rozhodl být člověkem, který se snaží být užitečný lidem i světu kolem sebe. Člověkem, který na sobě umí pořádně zapracovat, a také ví, kde k tomu může brát sílu. Naštěstí na to vše ale není sám. Může se totiž opřít o skautský zákon, heslo, slib a denní příkaz, ale co mu nejvíce pomůže je samotný život ve skautském oddíle. Tam poznává své silné i slabé stránky. Ty silné rozvíjí, protože právě díky nim se může pravým skautem stát a podporou právě silných stránek může přispět i ostatním. Se slabými se učí bojovat, protože by mu na jeho cestě překážely a často i ubližovaly jeho kamarádům. Díky partě kamarádů a společným zážitkům poznává, jak je důležité, aby si lidé navzájem uměli pomáhat a chovali se k sobě přátelsky. Být skautem také znamená být součástí celosvětového hnutí. Skauting dnes nenajdeme jen v šesti zemích z celkových 216 na celém světě. Všude jinde by ses na cestě kolem světa potkal se svými bratry a sestrami (jak se skauti a skautky často oslovují) a po chvilce povídání s nimi bys zjistil, že máte mnoho společného. skaut Blansko

Slib

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven/a pomáhat vlasti i bližním.

Věřící pak mohou doplnit
K tomu mi dopomáhej Bůh.

Tenhle slib není nic jednoduchého. Vyžaduje od tebe opravdu se zajímat o to, co vlastně slibuješ. S přípravou na složení skautského slibu ti pomůže tvůj rádce, rádkyně nebo vůdce, vůdkyně. Skautský slib je výjimečnou a slavnostní chvílí a je proto spojen s večerním oddílovým rituálem.

Zákon skautů


1. Skaut je pravdomluvný.

2. Skaut je věrný a oddaný.

3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.

4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.

5. Skaut je zdvořilý.

6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.

7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.

8. Skaut je veselé mysli.

9. Skaut je hospodárný.

10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.

Skautské heslo

Buď připraven/a!

DENNÍ PŘÍKAZ SKAUTŮ A SKAUTEK

Každý den vykonám alespoň jeden dobrý skutek.

Skautský zákon – vysvětlení

1. Skaut je pravdomluvný.
Bez toho by ti totiž nemohli druzí věřit a nakonec bys nemohl věřit ani ty sám sobě. Pravdu je třeba chránit, a to i za cenu, že to bude mít pro tebe nepříjemné následky. Začít můžeš hned ve zdánlivých maličkostech (např.: „Umyl sis ruce?“). Znamená to také, že hraješ fér ve sportu i jiných hrách. Platí, že pravda, která se špatně poslouchá, je vždy lepší než lež.

2. Skaut je věrný a oddaný.
Věrný a oddaný znamená, že se na tebe dá spolehnout: stojíš si za svým přesvědčením, neměníš často názory podle druhých, mohou se na tebe spolehnout tví kamarádi, tvá parta, družina, vedoucí, rodiče či vlast a jsi ochotný pro to také něco vydržet. Čím budeš starší, tím to bude důležitější.

3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
Mnoho lidí ve tvém okolí potřebuje drobnou pomoc – např. nákup, radu, pomoc s úkolem, podržení dveří atd. Každý den bys měl vykonat alespoň jeden dobrý skutek – tj. čin, kterým někomu pomůžeš, aniž by tě o to musel žádat.

4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem/sestrou každého skauta / každé skautky.
Tohle je náhodou bezvadná rada. Jednak ti říká, že po celém světě máš sestry a bratry a s těmi v oddíle prostě patříte k sobě, i když tě občas naštvou. Také ti říká, na čem u lidí vlastně jedině opravdu záleží: aby měli dobrou vůli. Když ji mají, tak se vždycky nakonec domluvíte a můžete být přáteli.

5. Skaut je zdvořilý.
Zůstat pokaždé zdvořilý není dvakrát jednoduché, ale vyplatí se to. Vždy ti každý raději pomůže, když se budeš chovat zdvořile, slušně a trpělivě, zejména (ale nejen) ke starším lidem. Zdvořilý člověk ovládá svůj jazyk i svou náladu: nepoužívá nadávky ani neslušná slova a nikoho neuráží.

6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
Příroda nám netvoří pouze kulisu k bojovým hrám, ale snažíme se ji poznat, pomáhat jí i jejím obyvatelům, chránit ji před těmi, kteří jí ubližují. Ona je přece naším společným domovem. Stejně tak chráníme to, co druzí vytvořili, aby ten náš společný domov byl hezčí.

7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
Teprve až se naučíš z vlastní vůle poslouchat starší lidi ve svém okolí, stane se z tebe opravdový skaut. Blízcí dospělí (ať už rodiče, pan učitel nebo vůdce) mají zpravidla více znalostí a zkušeností, proto se vyplatí dát na jejich rady a poslouchat je. Jejich rady neznamenají, že by se nad tebe chtěli povyšovat, ale to, že to s tebou myslí dobře. Poslušnost nás ve skutečnosti chrání. Dává nám jistotu, že nebudeme druhým ubližovat a zároveň budou naše práva ochráněná. Poslušnost rozhodně není jen pro malé děti, ale pro každého, kdo má smysl pro dodržování pravidel. Bez pravidel by totiž byl náš život jeden velký zmatek. Jenže každá mince má dvě strany a tak poslušnost neznamená bezhlavé následování a poklonkování, takže nemusíš, vždy uposlechnou představené, vůdce. Pokud cítíš, že to, co po tobě chtějí, není správné nebo se to dá udělat ještě jinak a lépe. I oni jsou jen lidé a mohou se mýlit.

8. Skaut je veselé mysli.
Tento bod původně v podání zakladatele světového skautingu zněl: „Skaut si hvízdá při každé příležitosti“. S úsměvem a radostí je život veselejší. Když na tebe vyjde nějaká nepříjemná práce, chop se jí s vtipem a raz dva ji budeš mít hotovou. Je však nutné znát hranici, kdy už je legrace příliš a začíná být nepříjemná.

9. Skaut je hospodárný.
Zbytečně neutrácí peníze za nepotřebné věci, chová se hospodárně k vybavení, šetří přírodu a neplýtvá vodou, teplem apod., váží si svého zdraví. Hlavně ale dobře hospodaří s časem a silami, a to i když jde o čas a síly druhých lidí. Čas je naše největší bohatství, třeba už proto, že v něm můžeme lidem kolem sebe prokazovat své kamarádství. Čas, který někomu dáš, nebo on věnuje tobě, je největší dar, jenž už nikdy nejde vzít zpět. Važ si proto času druhých i svého.

10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.
Jsme-li skauti, pak nic špatného neděláme, neříkáme, ba ani to nemyslíme. Znamená to, že se skautem nejenom zdáš navenek, ale skutečně jím jsi i uvnitř. Každý by si jistě přál, aby měl kamarády čisté v tom, jak myslí, mluví, i v tom, co činí.
Buď připraven/a!