Skauting

Český ekvivalent tohoto slova je Junák

Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. V Anglii ho v roce 1907 založil Robert Stephenson Smyth Baden-Powell a dnes má více než 40 milionů členů ve 216 zemích a teritoriích světa. U nás vznikl o 4 roky později a od té doby prošlo skautskými oddíly na půl milionu lidí, mezi nimi i řada později významných osobností z různých oborů.

Junák – český skaut

je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek ve smyslu občanského zákoníku, jehož členem se může stát každý člověk, který souhlasí s posláním, principy a výchovnou metodou skautského hnutí.

S více než 50 tisíci členy a členkami je Junák největší výchovnou organizací pro děti a mládež v České republice. Český skauting vznikl v roce 1911, byl třikrát zakázán totalitními režimy, jeho oddíly však nikdy nepřestaly zcela pracovat (v ilegalitě či pod záštitou jiných organizací) a vždy se znovu obnovil.

Posláním Junáka je – v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu A. B. Svojsíkem – podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě.

Skautské hnutí je otevřené všem dětem a mladým lidem, kteří chtějí zažívat dobrodružství a zároveň se neustále rozvíjet. V oddíle dítě najde kamarády, dostatek přirozeného pohybu a pobytu v přírodě, naučí se samostatnosti, ale i práci v týmu. Zvykne si přijímat zodpovědnost za sebe i druhé, získá praktické dovednosti, které se budou v životě hodit. Zažije mnohá nezapomenutelná dobrodružství – mezi dětmi různého věku, které se vzájemně učí a předávají si své znalosti a zkušenosti.

Poslání a principy

Východiskem skautingu je přesvědčení, že svět může být skutečně lepší a že záleží na každém člověku, co pro to udělá. Skauting je projekt, jehož posláním je zlepšovat svět skrze jednotlivé lidi, kterým pomáhá vstoupit na cestu dobrovolného zájmu o vlastní rozvoj i rozvoj nejbližších lidí.

Základní principy

Skautské hnutí je založeno na třech základních principech:

 • Povinnost k Bohu, chápaná jako povinnost hledat v životě vyšší hodnoty než materiální;
 • Povinnost vůči ostatním, chápaná jako věrnost své vlasti, která je v souladu s úsilím o mír, o vzájemné pochopení a spolupráci mezi lidmi, národy a různými sociálními skupinami; je pojata jako závazek účastnit se na rozvoji společnosti, jako úcta a láska prokazovaná bližním a přírodě;
 • Povinnost vůči sobě, chápaná jako odpovědnost za rozvoj sebe sama.

Tyto základní principy jsou vyjádřeny ve skautském slibu a zákonu.

Metody výchovy

Skautská výchovná metoda vede mladého člověka na cestě osobního růstu, je soustavou výchovy a sebevýchovy vedoucí k upevňování charakteru, vytváření hodnotového systému, rozvoji dovedností a znalostí odpovídající věku i potřebám jednotlivých členů.

Kombinací různých výchovných prvků vede člověka na cestu sebevýchovy, tedy celoživotního úsilí o osobní všestranný rozvoj, probíhající současně ve společenství vrstevníků, kteří si v tom pomáhají.

Výchovná metoda

Skautskou výchovnou metodu tvoří:
 • Skautský slib a zákon jako vyjádření životního stylu a hodnotového systému.
 • Učení se prostřednictvím praktických činností a her.
 • Týmová práce v malých skupinách rozvíjející spolupráci, vůdčí schopnosti a odpovědnost za druhé.
 • Zájem a spoluúčast každého mladého člověka na jeho osobním rozvoji.
 • Symbolický rámec nabízející pro určitou věkovou skupinu výchovnou motivaci a inspiraci.
 • Pobyt a činnost v přírodě, její poznávání a ochrana.
 • Podpora mladých lidí dospělými a vzájemná spolupráce.
 • Služba společnosti.
 • Postupné stimulující programy (osobní růst).
 • Využívání skautské symboliky a výchovného prostředí.

Zdroj: JUNÁK - ČESKÝ SKAUT, Z. S. Skauting [online]. 2015 [cit. 2015-09-20]. Dostupné z: http://www.skaut.cz/