R&R

RANGERS a ROVERS

Kluci (roveři) a holky (rangers [:rendžrs:]) starší 15 let (až cca do 18 let) se někdy souhrnně označují jako roveři. Barvou roverů a rangers je typicky červená, která zdobí i jejich šňůrky ke kroji.

Rover = putující na cestě, poutník. Starší skautky jsou rangers = lesní hlídka (ochránkyně přírody). R&R by měli umět ustát a řešit překážky v jejich životě.

Rovering je součást skautingu, a to i přes případné rozdíly mezi dívčím a chlapeckým skautingem. Oba vycházejí ze stejného slibu, zákona, hesla i příkazu, oba uznávají stejné ideály a základní principy, používají stejné metody a oba mají stejný cíl. Rangers i roveři mají heslo „Sloužím“. Pro oba platí slova lorda Baden-Powella o smyslu a cíli roveringu: „Sám řiď svůj člun“ a „Být připraven na dospělost“.

Je nutné uznat rozdílný vývoj při utváření povahy, mentality a jiných sociálních a životních rolí dívek a chlapců při dospívání i v dospělosti. Skauting jako výchovné hnutí respektuje individuální osobu, ale i rozdílnost v životním poslání žen a mužů a dává prostor pro přirozený vývoj jednotlivců obou pohlaví. Potřeba dvojího přístupu k výchově je v roveringu jedním z důležitých prostředků výchovy.

Heslo roverů: ICH DIEN – SLOUŽÍM

Symboly

Hůl, znakSchůzky

Roveři & Rangers 3. oddílu Kondor mají pravidelné družinové schůzky jako ostatní skautky a skauti, ale už jsou ve věku, kdy nepotřebují na každou akci vedoucího (rádce), naopak si většinu akcí pořádají sami. Program roverů se výrazně liší od programu skautů.

V rámci našeho oddílu momentálně fungují 2 roverské kmeny, a to roverský kmen Vlci a rangers kmen Taneleri.

Čím se řídí roveři

„Sloužím“. To znamená, že pomáhají s organizací akcí během roku pro své mladší a méně zkušené bratry a sestry (světlušky, vlčata, skautky, skauty). Dále R&R vedou družiny, zapojují se do chodu a vedení oddílu, pomáhají s údržbou a opravami vybavení.

R&R tak mají možnost podílet se na společné práci pro druhé a také se toho sami spoustu přiučit (při organizování, vedení). Mohou si vyzkoušet spoustu činností a dovedností, posílit tak svoji sebedůvěru a v neposlední řadě zažít s přáteli spoustu legrace a zážitků, které jsou na celý život.

Roverské (rytířské) ctnosti by se měly stát osobními, vnitřními hodnotami, o které je třeba každý den usilovat a rozšiřovat je. Rytířské ctnosti (stejně jako skautský zákon) pomáhají rozvíjet tři povinnosti: k Bohu, k sobě, k ostatním. Být služebníkem není vůbec snadné, velikost neurčuje, kolik lidí slouží nám, ale kolika lidem sloužíme my.

Denní příkaz roverů: Každý den vykonám alespoň jeden dobrý skutek.

Slib a zákon je stejný jako u skautů. Roveři jsou totiž skautky a skauti, kteří nad rámec klasického skautingu chtějí být více užitečnými pro oddíl i celou organizaci Junák. Chtějí předat svou prací skautské ideály a myšlenky dalším (mladším) členům a to prostřednictvím dobrovolnictví, stejně jako to předali jejich vedoucí a vůdcové jim.

Důležitost rovera v oddíle

Rover, který pomáhá podle svých možností v oddíle, není skautem určitého věku, ale je skautem vyšší duchovní úrovně. Mezi skauty se říká, že nadějí skautingu jsou vlčata a světlušky. K tomu je ale potřeba mít v oddíle schopné rovery, kteří vlčata a světlušky povedou ke skautským ideálům.

R&R pomáhají v oddíle s jeho vedením a organizací akcí. Rozšiřují mezi skauty zásady dobra a poctivého života, čestnosti a slušnosti. Znamená to žít pro druhé a s druhými, umět občas zapomenout na sebe. To je skutečný rovering – cesta životem.

Roverské principy

Po založení skautingu Robert Baden-Powell zjistil, že program vytvořený původně po chlapce, neodpovídá jejich staršímu věku, proto došlo k jeho úpravě. Pro mladé lidi proto vytvořil principy odpovídající jejich věku a mentalitě, a to zejména:

 • Hledání cest do života jako základní vnitřní potřeba dospívající mládeže. (Dospívání je spojeno s právem rozhodovat, převzít zodpovědnost za svůj život. To však není snadné, proto jako opora skautům/skautkám slouží zásady dané slibem a zákony, které jsou již pro rovera samozřejmostí)
 • Touha být prospěšný jiným lidem, celé společnosti a snad i celé planetě.
 • Putovat (hledat cestu) za vytyčeným cílem s vědomím mnoha překážek a úskalí. Ty je třeba zvládat s úsilím, obratností i humorem, překonávat sama sebe a rozvíjet kladné síly, které jsou každému jedinci dány:
  • Poznávání sebe sama.
  • Ověřování, co dokážu, co zvládám a co se naopak musím naučit; čili kdo vlastně jsem.
  • Poznávání lidské kultury, minulé i současné (moderní historie a kultury, neb kdo nezná svou minulost, je odkázán k opakování)
  • Poznávání vyšší, duchovní podstaty lidství, která značně přesahuje individuální zájmy a motivy i osobní, časově omezený život.

Rovering má ještě jeden cíl, který nesmíme přehlédnout. Z roverských řad vycházejí noví vedoucí oddílů, bez kterých se skauting nemůže obejít. Návratem k dětem rover splácí svůj dluh a předává další generaci to, co se sám naučil, co prožil a co ho formovalo (Břicháček, 2000).

Rovering je také spojen s pobytem v přírodě a vztahem k ní. Mnoho lidí si však představuje pobyt v přírodě jen jako slunné dny, oheň, teplo a pohodu. Ale málokdo vidí krásu v lijáku a bouři. Zbabělci se sbalí a utečou – a tak utíkají i v životě. Chtějí žít bez velké námahy a odříkání, které vyžaduje život podle pravdy a dobra. To však není styl roverů, ti ví, že jen dřinou a pevným zaměřením na cíl se dá dosáhnout velkých výsledků.

Činovníci

Bílá šňůrka na kroji je symbolem skautů, kteří se rozhodli spojit svůj život se službou hnutí (Junák – český skaut), výchově, vedení, servisu na různých pozicích v rámci svého oddílu či celé organizace Junáka. Jedná se o skupinu odrostlých roverů a rangers (cca od 18 let) nebo old skautů (cca přes 25 let).

Heslo činovníků: POSLUŠNOST - POVINNOST – KÁZEŇ

Kam pro více informací

 • Vůdce oddílu, doptat se, pobavit se o tom, co bys chtěl/a dělat.
 • http://www.skaut.cz/skauting/vekovy-rozcestnik/roveri-rangers
 • BŘICHÁČEK, Václav. Rovering: Skautské prameny. Vyd. 1. Liberec: Skauting, 2000, 320 s. Skautské prameny, sv. 30. ISBN 80-854-2129-1. Je základní knížkou dnešního roveringu v ČR, doporučuji k přečtení, k zapůjčení u vůdce oddílu.


Zdroje

BŘICHÁČEK, Václav. Rovering: Skautské prameny. Vyd. 1. Liberec: Skauting, 2000, 320 s. Skautské prameny, sv. 30. ISBN 80-854-2129-1.

Rangers& Roveři. Skautské středisko HROZEN [online]. Židlochovice: Junák - český skaut, středisko Hrozen Židlochovice, z. s., 2010, 2015 [cit. 2015-12-26]. Dostupné z: http://www.strediskohrozen.cz/rr/

Roveři a Rangers. Junácký 3. oddíl Dvůr Králové nad Labem [online]. Dvůr Králové nad Labem: eStránky.cz, 2015, 2015 [cit. 2015-12-26]. Dostupné z: http://www.skaut3oddildvur.estranky.cz/clanky/roveri-a-rangers.html